Oświadczenie

o prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Zobowiązujemy się prowadzić z Państwem interesy w sposób zapewniający poszanowanie Państwa prywatności. Dlatego też sporządziliśmy następujące Oświadczenie o ochronie prywatności. W niniejszym oświadczeniu opisano: (a) czym są dane osobowe; (b) jakie Państwa dane osobowe możemy zbierać; (c) jak, kiedy i gdzie możemy zbierać te dane; (d) jak możemy wykorzystywać te dane; (e) czy udostępniamy je komukolwiek; (f) kroki jakie podejmiemy, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz (g) Państwa prawa dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Przede wszystkim zaś, w oświadczeniu objaśniono (h) jakich mogą Państwo dokonać wyborów odnośnie wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych.

KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEGO SERWISU INTERNETOWEGO, AKCEPTUJĄC ZASADY JEGO UŻYTKOWANIA, WYRAŻAJĄ PAŃSTWO WYRAŹNĄ ZGODĘ NA ZBIERANIE, PRZECHOWYWANIE, PRZEKAZYWANIE I WYKORZYSTYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB OKREŚLONY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU.

Jeżeli w dowolnym czasie nie będzie Państwu odpowiadał jakiegokolwiek sposób wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Amway Polska Sp. z o.o. („Amway") i poprosić ją o niewykorzystywanie Państwa danych osobowych w określony sposób lub określone sposoby. Możemy poprosić Państwa o złożenie wniosku na piśmie, jednak zaprzestaniemy wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z Państwa życzeniem. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności proszę skontaktować się z Amway.

(A) Dane osobowe to informacje, które pozwalają Amway Państwa zidentyfikować, takie jak Państwa imię i nazwisko. Mogą również obejmować informacje, które same w sobie umożliwiają Amway łatwe zidentyfikowanie Państwa, takie jak Państwa adres, numer telefonu i data urodzenia.

(B) Nie będziemy świadomie zbierać danych osobowych żadnych osób nieletnich poniżej osiemnastego roku życia. Jeżeli odkryjemy, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej, usuniemy je z naszych baz danych. (C) Państwa adres IP jest widoczny dla Amway, kiedy odwiedzają Państwo serwis internetowy. Adres IP to numer automatycznie nadawany Państwa komputerowi, kiedy zostają Państwo połączeni z internetem. Państwa numer IP jest widoczny dla większości odwiedzanych przez Państwa serwisów internetowych. Wykorzystujemy

numery IP wyłącznie do diagnozowania problemów z naszymi serwerami, do administrowania i gromadzenia danych statystycznych związanych z ich wykorzystaniem. Zasadniczo mogą Państwo skontaktować się z Amway odwiedzając niniejszy serwis bez podawania Amway informacji kim Państwo są lub też ujawniania jakichkolwiek danych osobowych poza Państwa adresem IP. Mogą Państwo jednak dobrowolnie podać dane osobowe poprzez skorzystanie z funkcji "Kontakt z nami", aby skontaktować się z Amway w celu uzyskania odpowiedzi na Państwa komentarze lub zapytania. W takim przypadku możemy przechowywać zapis Państwa kontaktu, w tym związane z nim dane osobowe, w pliku przypisanym Państwu lub pliku zawierającym zapisy kontaktów podobnych do Państwa kontaktu.

Kiedy skontaktują się Państwo z Amway korzystając z serwisu internetowego, możemy użyć plików cookie. Pliki cookie to pliki z danymi, które są przechowywane w Państwa komputerze. Mogą one zawierać informacje umożliwiające prowadzącemu serwis zidentyfikowanie użytkownika przy każdej jego wizycie w serwisie, aby zobaczyć w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego i odnotować jak często wracają do niego.

Kiedy wchodzą Państwo do serwisu serwer zapisuje na Państwa dysku twardym mały plik tekstowy – jest to właśnie plik cookie. Plik ten jest przypisany konkretnie do Państwa i może być odczytywany przez serwer lub Państwa przeglądarkę. Ten niepowtarzalny plik cookie informuje Amway o tym, że Państwa komputer został wykorzystany do ponownego wejścia do serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie do śledzenia i rejestrowania Państwa sposobu poruszania się po serwisie internetowym.

(D) Pliki cookie nie mogą być wykonywane jako kod ani zostać użyte do wprowadzenia wirusa. Inne serwery nie mogą ich odczytywać. Nie można też pozyskiwać z nich danych osobowych. Pliki te są po prostu identyfikatorami dzielonymi przez Państwa z Amway; nie udostępniamy ich nikomu spoza Amway, podmiotów powiązanych z Amway i osób trzecich, o których mowa powyżej. Jeżeli nie chcą Państwo akceptować plików cookie z serwisu internetowego lub innych witryn, państwa przeglądarka internetowa powinna umożliwiać państwu nieakceptowanie plików cookie. Aby to ustawić proszę zajrzeć, na przykład, do „Właściwości" lub „Opcji internetowych" Państwa przeglądarki. Powinni Państwo jednak wiedzieć, że jeżeli wyłączą Państwo akceptowanie plików cookie lub zmodyfikują Państwa pliki cookie w jakikolwiek sposób, mogą Państwo nie mieć możliwości wejścia do serwisu internetowego lub dostępu do określonych informacji, materiałów lub usług dostępnych w serwisie internetowym.

Serwis internetowy nie wykorzystuje apletów [mini aplikacji] Active-X ani Java. (E) Państwa dane osobowe, które będziemy zbierać będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do odpowiadania na Państwa komentarze lub pytania do Amway. (F) Amway nie przekazuje, nie sprzedaje, oraz nie wynajmuje Państwa danych osobowych, ani nie handluje nimi. Amway nie udostępni Państwa danych osobom trzecim o ile nie będzie to konieczne lub właściwe do prowadzenia przez Amway

działalności lub do wykonania jej zobowiązań wobec Państwa. Ze wszystkimi osobami trzecimi, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe będziemy mieli umowę, na mocy której będą oni posługiwać się Państwa danymi osobowymi z zachowaniem poufności oraz zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o zachowaniu poufności oraz przepisami prawa. Nasze umowy z osobami trzecimi będą wymagać od nich wykorzystywania Państwa danych osobowych wyłącznie w celach określonych w umowie. Zakres tych celów nigdy nie będzie wykraczał poza cele, do których my wykorzystujemy Państwa dane osobowe określone powyżej. Osoby trzecie nie będą miały nigdy zezwolenia na wykorzystywanie Państwa danych osobowych do swoich własnych celów. Ponadto, osoby trzecie nie będą miały zezwolenia na przekazanie Państwa danych osobowych innym osobom trzecim, chyba że wymagać tego będzie realizacja ich umowy z Amway. Poza tym, możemy ujawnić niektóre lub wszystkie Państwa informacje osobowe osobom trzecim, z którymi nie mamy umowy, jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa. Zastrzegamy sobie również prawo do zgłaszania organom ścigania wszelkich działań, które uznamy w dobrej wierze za sprzeczne z prawem. Możemy wreszcie ujawnić dane osobowe, jeżeli dojdziemy do uzasadnionego przekonania, że jest to konieczne celem ochrony praw, mienia i bezpieczeństwa innych lub nas samych. (F) Nie odpowiadamy rzecz jasna za zasady ochrony prywatności obowiązujące u osób trzecich, które mogą zapewnić dostęp lub odnośniki do naszych informacji, materiałów, produktów lub usług. To na Państwu spoczywa obowiązek zapoznania się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi u takich osób trzecich. (G) Będziemy przechowywać dane osobowe w bazach danych prowadzonych przez Amway w Europie lub w naszej centrali w USA. Pragniemy Państwa poinformować, iż Amway przestrzega zasad programu „Safe Harbor" przygotowanego przez Departament Handlu USA w porozumieniu z Komisją Europejską, dotyczącego zbierania, wykorzystywania oraz przechowywania danych pochodzących z Unii Europejskiej. Korzystając z niniejszego serwisu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych poza granicami kraju. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej centrali w USA – naszym przedstawicielem w Rzeczypospolitej Polskiej będzie Amway Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, nigdy nie przekażemy Państwa danych osobowych poza Unię Europejską, za wyjątkiem naszych podmiotów powiązanych osób, które podejmują w celu ochrony danych osobowych przynajmniej takie środki, jak te opisane w niniejszym oświadczeniu. Elektroniczne bazy danych będą prowadzone na bezpiecznych autonomicznych serwerach umiejscowionych w chronionych i zabezpieczonych miejscach. Okresowo wykonywane będą kopie zapasowe danych osobowych przechowywanych elektronicznie. Dane z kopii zapasowych będą przechowywane w innym chronionym i zabezpieczonym miejscu. Do danych osobowych przechowywanych elektronicznie będą mieli dostęp tylko użytkownicy zatrudnieni lub upoważnieni przez Amway, podmioty powiązane z Amway oraz osoby trzecie posiadające zatwierdzone numery identyfikacyjne do logowania oraz hasła, przy czym jeżeli będą tego wymagać przepisy obowiązującego prawa, osoby takie będą podlegać wszelkim koniecznym technicznym i organizacyjnym środkom bezpieczeństwa. Wydruki danych osobowych będą przechowywane w zabezpieczonym miejscu lub w szafie na dokumenty w Amway. Miejsce takie lub taka szafa myszą być zamknięte na klucz, kiedy się z nich nie korzysta. Dostęp do takich miejsc lub szaf, w których

przechowywane będą dane osobowe ograniczony będzie do osób, których praca w Amway wymaga dostępu do takich danych.

(H) Oprócz innych Państwa praw wymienionych w niniejszym Oświadczeniu o zachowaniu poufności, przysługują Państwu następujące prawa związane z Państwa danymi osobowymi:

Dostęp do Państwa danych osobowych i ich korygowanie. Jesteśmy posiadaczem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych. Państwa prawa wynikające z obowiązujących przepisów obejmują prawo dostępu do posiadanych przez nas danych oraz prawo do nakazania ich skorygowania lub usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa muszą Państwo złożyć pisemny wniosek o informację dotyczącą państwa danych osobowych bezpośrednio do Amway. Możemy również przesyłać Państwu kwestionariusze lub zawiadomienia zawierające pewne dane osobowe do wglądu i korekty. Wreszcie jeśli chodzi o wszelkie dokumenty, które do Państwa przesyłamy w normalnym toku działalności, a które zawierają Państwa dane osobowe, konieczne będzie sprawdzenie przez Państwa poprawności takich danych osobowych. Jeżeli jakiekolwiek dane osobowe będą nieprawidłowe, muszą Państwo wypełnić formularz wniosku o zmianę danych osobowych (Personal Data Change Request Form) i przesłać go pocztą lub faksem do Amway na adres/numer w nim podany. Usunięcie Państwa danych osobowych po wykorzystaniu. Przysługuje Państwu prawo do nakazania nam usunięcia Państwa danych osobowych w odpowiednim terminie po ich wykorzystaniu. W myśl zasady ogólnej będziemy starać się, by dane osobowe dotyczące Państwa były usuwane z naszych systemów w terminie trzech (3) miesięcy od udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, chyba że nieprzerwanie trwać będzie przyczyna handlowa uzasadniająca zachowanie danych przez dłuższy okres.

(I) Możemy okresowo zmieniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności co pewien czas, aby odzwierciedlić zmiany w prawie i uregulowaniach bądź zmiany naszych zasad. Zachęcamy do częstej lektury niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

W przypadku jakichkolwiek Państwa pytań lub uwag dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, przetwarzania Państwa danych osobowych, warunków korzystania z serwisu prosimy o kontakt na adres: [e-mail] lub pocztą tradycyjną na adres: Amway Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 366a, 02-819 Warszawa.

Aktualizacja i data wejscia w życie 1.06.2011